فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
صبح است ساقیا قدحی پر شراب کن
   دور فلک درنگ ندارد شتاب کن

   زان پیشتر که عالم فانی شود خراب
ما را ز جام باده گلگون خراب کن
   خورشید می ز مشرق ساغر طلوع کرد
گر برگ عیش می‌طلبی ترك خواب کن
   روزی که چرخ از گل ما کوزه‌ها کند
زنهار کاسه سر ما پر شراب کن
   ما مرد زهد و توبه و طامات نیستیم
با ما به جام باده صافی خطاب کن
   کار صواب باده پرستی‌ست حافظا
برخیز و عزم جزم به کار صواب کن