فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کرشمه‌ای کن و بازار ساحری بشکن
   به غمزه رونق و ناموس سامری بشکن

   به باد ده سر و دستار عالمی یعنی
کلاه‌گوشه به آیین سروری بشکن
   به زلف گوی که آیین دلبری بگذار
به غمزه گوی که قلب ستمگری بشکن
   برون خرام و ببر گوی خوبی از همه کس
سزای حور بده رونق پری بشکن
   به آهوان نظر شیر آفتاب بگیر
به ابروان دو تا قوس مشتری بشکن
   چو عطرسای شود زلف سنبل از دم باد
تو قیمتش به سر زلف عنبری بشکن
   چو عندلیب فصاحت فروشد ای حافظ
تو قدر او به سخن گفتن دری بشکن