فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
المنه لله که در میکده باز است
   زان رو که مرا بر در او روی نیاز است

   خم‌ها همه در جوش و خروشند ز مستی
وآن می که در آن جاست حقیقت نه مجاز است
   از وی همه مستی و غرور است و تکبر
وز ما همه بیچارگی و عجز و نیاز است
   رازی که بر غیر نگفتیم و نگوییم
با دوست بگوییم که او محرم راز است
   شرح شکن زلف خم اندر خم جانان
کوته نتوان کرد که این قصه دراز است
   بار دل مجنون و خم طره لیلی
رخساره محمود و کف پای ایاز است
   بردوخته‌ام دیده چو باز از همه عالم
تا دیده من بر رخ زیبای تو باز است
   در کعبه کوی تو هر آن‌کس که بیاید
از قبله ابروی تو در عین نماز است
   ای مجلسیان سوز دل حافظ مسکین
از شمع بپرسید که در سوز و گداز است