فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چون شوم خاك رهش دامن بیفشاند ز من
   ور بگویم دل بگردان رو بگرداند ز من

   روی رنگین را به هر کس می‌نماید همچو گل
ور بگویم بازپوشان بازپوشاند ز من
   چشم خود را گفتم آخر یک نظر سیرش ببین
گفت می‌خواهی مگر تا جوی خون راند ز من
   او به خونم تشنه و من بر لبش تا چون شود
کام بستانم از او یا داد بستاند ز من
   گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باك نیست
بس حکایت‌های شیرین باز می‌ماند ز من
   گر چو شمعش پیش میرم بر غمم خندان شود
ور برنجم خاطر نازك برنجاند ز من
   دوستان جان داده‌ام بهر دهانش بنگرید
کو به چیزی مختصر چون باز می‌ماند ز من
   صبر کن حافظ که گر زین دست باشد درس غم
عشق در هر گوشه‌ای افسانه‌ای خواند ز من