فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نکته‌ای دلکش بگویم خال آن مه‌رو ببین
   عقل و جان را بسته زنجیر آن گیسو ببین

   عیب دل کردم که وحشی وضع و هرجایی مباش
گفت چشم شیرگیر و غنج آن آهو ببین
   حلقه زلفش تماشاخانه باد صباست
جان صد صاحب دل آن‌جا بسته یک مو ببین
   عابدان آفتاب از دلبر ما غافلند
ای ملامتگو خدا را رو مبین آن رو ببین
   زلف دل دزدش صبا را بند بر گردن نهاد
با هواداران رهرو حیله هندو ببین
   این که من در جست و جوی او ز خود فارغ شدم
کس ندیده‌ست و نبیند مثلش از هر سو ببین
   حافظ ار در گوشه محراب می‌نالد رواست
ای نصیحتگو خدا را آن خم ابرو ببین
   از مراد شاه منصور ای فلک سر بر‌‌متاب
تیزی شمشیر بنگر قوت بازو ببین