فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
شراب لعل کش و روی مه جبینان بین
   خلاف مذهب آنان جمال اینان بین

   به زیر دلق ملمع کمندها دارند
درازدستی این کوته آستینان بین
   به خرمن دو جهان سر فرو نمی‌آرند
دماغ و کبر گدایان و خوشه چینان بین
   بهای نیم کرشمه هزار جان طلبند
نیاز اهل دل و ناز نازنینان بین
   حقوق صحبت ما را به باد داد و برفت
وفای صحبت یاران و همنشینان بین
   اسیر عشق شدن چاره خلاص من است
ضمیر عاقبت اندیش پیش‌بینان بین
   کدورت از دل حافظ ببرد صحبت دوست
صفای همت پاکان و پاک‌دینان بین