فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گفتا برون شدی به تماشای ماه نو
   از ماه ابروان منت شرم باد رو

   عمری‌ست تا دلت ز اسیران زلف ماست
غافل ز حفظ جانب یاران خود مشو
   مفروش عطر عقل به هندوی زلف ما
کآن جا هزار نافه مشکین به نیم جو
   تخم وفا و مهر در این کهنه کشته‌زار
آن گه عیان شود که بود موسم درو
   ساقی بیار باده که رمزی بگویمت
از سر اختران کهن سیر و ماه نو
   شکل هلال هر سر مه می‌دهد نشان
از افسر سیامک و ترك کلاه زو
   حافظ جناب پیر مغان مامن وفاست
درس حدیث عشق بر او خوان و ز او شنو