فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مزرع سبز فلک دیدم و داس مه نو
   یادم از کشته خویش آمد و هنگام درو

   گفتم ای بخت بخفتیدی و خورشید دمید
گفت با این همه از سابقه نومید مشو
   گر روی پاك و مجرد چو مسیحا به فلک
از چراغ تو به خورشید رسد صد پرتو
   تکیه بر اختر شب‌دزد مکن کاین عیار
تاج کاووس ببرد و کمر کیخسرو
   گوشوار زر و لعل ار چه گران دارد گوش
دور خوبی گذران است نصیحت بشنو
   چشم بد دور ز خال تو که در عرصه حسن
بیدقی راند که برد از مه و خورشید گرو
   آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق
خرمن مه به جوی خوشه پروین به دو جو
   آتش زهد و ریا خرمن دین خواهد سوخت
حافظ این خرقه پشمینه بینداز و برو