فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای آفتاب آینه‌دار جمال تو
   مشک سیاه مجمره گردان خال تو

   صحن سرای دیده بشستم ولی چه سود
کاین گوشه نیست درخور خیل خیال تو
   در اوج ناز و نعمتی ای پادشاه حسن
یا رب مباد تا به قیامت زوال تو
   مطبوع‌تر ز نقش تو صورت نبست باز
طغرا نویس ابروی مشکین مثال تو
   در چین زلفش ای دل مسکین چگونه‌ای
کآشفته گفت باد صبا شرح حال تو
   برخاست بوی گل ز در آشتی در‌آی
ای نوبهار ما رخ فرخنده فال تو
   تا آسمان ز حلقه به‌گوشان ما شود
کو عشوه‌ای ز ابروی همچون هلال تو
   تا پیش بخت باز روم تهنیت کنان
کو مژده‌ای ز مقدم عید وصال تو
   این نقطه سیاه که آمد مدار نور
عکسی‌ست در حدیقه بینش ز خال تو
   در پیش شاه عرض کدامین جفا کنم
شرح نیازمندی خود یا ملال تو
   حافظ در این کمند سر سرکشان بسی‌ست
سودای کج مپز که نباشد مجال تو