فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای خونبهای نافه چین خاك راه تو
   خورشید سایه پرور طرف کلاه تو

   نرگس کرشمه می‌برد از حد برون خرام
ای من فدای شیوه چشم سیاه تو
   خونم بخور که هیچ ملک با چنان جمال
از دل نیایدش که نویسد گناه تو
   آرام و خواب خلق جهان را سبب تویی
زان شد کنار دیده و دل تکیه گاه تو
   با هر ستاره‌ای سر و کار است هر شبم
از حسرت فروغ رخ همچو ماه تو
   یاران همنشین همه از هم جدا شدند
ماییم و آستانه دولت پناه تو
   حافظ طمع مبر ز عنایت که عاقبت
آتش زند به خرمن غم دود آه تو