فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تاب بنفشه می‌دهد طره مشک‌سای تو
   پرده غنچه می‌درد خنده دلگشای تو

   ای گل خوش نسیم من بلبل خویش را مسوز
کز سر صدق می‌کند شب همه شب دعای تو تو
   من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان
قال و مقال عالمی می‌کشم از برای تو
   دولت عشق بین که چون از سر فقر و افتخار
گوشه تاج سلطنت می‌شکند گدای تو
   خرقه زهد و جام می گر چه نه درخور همند
این همه نقش می‌زنم از جهت رضای تو
   شور شراب عشق تو آن نفسم رود ز سر
کاین سر پر هوس شود خاك در سرای تو
   شاه‌نشین چشم من تکیه‌گه خیال توست
جای دعاست شاه من بی تو مباد جای تو
   خوش چمنی‌ست عارضت خاصه که در بهار حسن
حافظ خوش کلام شد مرغ سخن‌سرای تو