فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خط عذار یار که بگرفت ماه از او
   خوش حلقه‌ای‌ست لیک به در نیست راه از او

   ابروی دوست گوشه محراب دولت است
آن جا بمال چهره و حاجت بخواه از او
   ای جرعه نوش مجلس جم سینه پاك دار
کیینه‌ای‌ست جام جهان بین که آه از او
   کردار اهل صومعه‌ام کرد می پرست
این دود بین که نامه من شد سیاه از او
   سلطان غم هر آن چه تواند بگو بکن
من برده‌ام به باده فروشان پناه از او
   ساقی چراغ می به ره آفتاب دار
گو برفروز مشعله صبحگاه از او
   آبی به روزنامه اعمال ما فشان
باشد توان سترد حروف گناه از او
   حافظ که ساز مطرب عشاق ساز کرد
خالی مباد عرصه این بزمگاه از او
   آیا در این خیال که دارد گدای شهر
روزی بود که یاد کند پادشاه از او