فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای پیک راستان خبر یار ما بگو
   احوال گل به بلبل دستان سرا بگو

   ما محرمان خلوت انسیم غم مخور
با یار آشنا سخن آشنا بگو
   برهم چو می‌زد آن سر زلفین مشکبار
با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو
   هر کس که گفت خاك در دوست توتیاست
گو این سخن معاینه در چشم ما بگو
   آن کس که منع ما ز خرابات می‌کند
گو در حضور پیر من این ماجرا بگو
   گر دیگرت بر آن در دولت گذر بود
بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو
   هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر
شاهانه ماجرای گناه گدا بگو
   بر این فقیر نامه آن محتشم بخوان
با این گدا حکایت آن پادشا بگو
   جان‌ها ز دام زلف چو بر خاك می‌فشاند
بر آن غریب ما چه گذشت ای صبا بگو
   جان پرور است قصه ارباب معرفت
رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو
   حافظ گرت به مجلس او راه می‌دهند
می نوش و ترك زرق ز بهر خدا بگو