فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خنک نسیم معنبر شمامه‌ای دلخواه
   که در هوای تو برخاست بامداد پگاه

   دلیل راه شو ای طایر خجسته لقا
که دیده آب شد از شوق خاك آن درگاه
   به یاد شخص نزارم که غرق خون دل است
هلال را ز کنار افق کنید نگاه
   منم که بی تو نفس می‌کشم زهی خجلت
مگر تو عفو کنی ور نه چیست عذر گناه
   ز دوستان تو آموخت در طریقت مهر
سپیده دم که صبا چاك زد شعار سیاه
   به عشق روی تو روزی که از جهان بروم
ز تربتم بدمد سرخ گل به جای گیاه
   مده به خاطر نازكت ملالت از من زود
که حافظ به خود پیچید چو مهرگیاه