فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عیشم مدام است از لعل دلخواه
   کارم به کام است الحمدلله

   ای بخت سرکش تنگش به بر کش
گه جام زر کش گه لعل دلخواه
   ما را به رندی افسانه کردند
پیران جاهل شیخان گمراه
   از دست زاهد کردیم توبه
و از فعل عابد استغفرالله
   جانا چه گویم شرح فراقت
چشمی و صد نم جانی و صد آه
   کافر مبیناد این غم که دیده‌ست
از قامتت سرو از عارضت ماه
   شوق لبت برد از یاد حافظ
درس شبانه ورد سحرگاه