فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
گر تیغ بارد در کوی آن ماه
   گردن نهادیم الحکم لله

   آیین تقوا ما نیز دانیم
لیکن چه چاره با بخت گمراه
   ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم
یا جام باده یا قصه کوتاه
   من رند و عاشق در موسم گل
آن گاه توبه استغفرالله
   مهر تو عکسی بر ما نیفکند
آیینه رویا آه از دلت آه
   الصبر مر و العمر فان
یا لیت شعری حتام القاه
   حافظ چه نالی گر وصل خواهی
خون بایدت خورد در گاه و بیگاه