فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
حال دل با تو گفتنم هوس است
   خبر دل شنفتنم هوس است

   طمع خام بین که قصه فاش
از رقیبان نهفتنم هوس است
   شب قدری چنین عزیز و شریف
با تو تا روز خفتنم هوس است
   وه که دردانه‌ای چنین نازك
در شب تار سفتنم هوس است
   ای صبا امشبم مدد فرمای
که سحرگه شکفتنم هوس است
   از برای شرف به نوك مژه
خاك راه تو رفتنم هوس است
   همچو حافظ به رغم مدعیان
شعر رندانه گفتنم هوس است