فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دوش رفتم به در میکده خواب آلوده
   خرقه تردامن و سجاده شراب آلوده

   آمد افسوس کنان مغبچه باده فروش
گفت بیدار شو ای ره‌رو خواب آلوده
   شست و شویی کن و آن‌گه به خرابات خرام
تا نگردد ز تو این دیر خراب آلوده
   به هوای لب شیرین پسران چند کنی
جوهر روح به یاقوت مذاب آلوده
   به طهارت گذران منزل پیری و مکن
خلعت شیب چو تشریف شباب آلوده
   پاك و صافی شو و از چاه طبیعت به درآی
که صفایی ندهد آب تراب آلوده
   گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست
که شود فصل بهار از می ناب آلوده
   آشنایان ره عشق در این بحر عمیق
غرقه گشتند و نگشتند به آب آلوده
   گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش
آه از این لطف به انواع عتاب آلوده