فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
از من جدا مشو که تو‌ام نور دیده‌ای
   آرام جان و مونس قلب رمید‌ه‌ای

   از دامن تو دست ندارند عاشقان
پیراهن صبوری ایشان دریده‌ای
   از چشم بخت خویش مبادت گزند از آنک
در دلبری به غایت خوبی رسیده‌ای
   منعم مکن ز عشق وی ای مفتی زمان
معذور دارمت که تو او را ندیده‌ای
   آن سرزنش که کرد تو را دوست حافظا
بیش از گلیم خویش مگر پا کشیده‌ای