فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دامن کشان همی شد در شرب زرکشیده
   صد ماه رو ز رشکش جیب قصب دریده

   از تاب آتش می بر گرد عارضش خوی
چون قطره‌های شبنم بر برگ گل چکیده
   لفظی فصیح شیرین قدی بلند چابک
رویی لطیف زیبا چشمی خوش کشیده
   یاقوت جان‌فزایش از آب لطف زاده
شمشاد خوش خرامش در ناز پروریده
   آن لعل دلکشش بین وآن خنده دل آشوب
وآن رفتن خوشش بین وآن گام آرمیده
   آن آهوی سیه چشم از دام ما برون شد
یاران چه چاره سازم با این دل رمیده
   زنهار تا توانی اهل نظر میازار
دنیا وفا ندارد ای نور هر دو دیده
   تا کی کشم عتیبت از چشم دلفریبت
روزی کرشمه‌ای کن ای یار برگزیده
   گر خاطر شریفت رنجیده شد ز حافظ
بازآ که توبه کردیم از گفته و شنیده
   بس شکر بازگویم در بندگی خواجه
گر اوفتد به دستم آن میوه رسیده