فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
از خون دل نوشتم نزدیک دوست نامه
   انی رایت دهرا من هجرك القیامه

   دارم من از فراقش در دیده صد علامت
لیست دموع عینی هذا لنا العلامه
   هر چند کآزمودم از وی نبود سودم
من جرب المجرب حلت به الندامه
   پرسیدم از طبیبی احوال دوست گفتا
فی بعدها عذاب فی قربها السلامه
   گفتم ملامت آید گر گرد دوست گردم
و الله ما راینا حبا بلا ملامه
   حافظ چو طالب آمد جامی به جان شیرین
حتی یذوق منه کاسا من الکرامه