فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
لبش می‌بوسم و در‌می‌کشم می
   به آب زندگانی برده‌ام پی

   نه رازش می‌توانم گفت با کس
نه کس را می‌توانم دید با وی
   لبش می‌بوسد و خون می‌خورد جام
رخش می‌بیند و گل می‌کند خوی
   بده جام می و از جم مکن یاد
که می‌داند که جم کی بود و کی کی
   بزن در پرده چنگ ای ماه مطرب
رگش بخراش تا بخروشم از وی
   گل از خلوت به باغ آورد مسند
بساط زهد همچون غنچه کن طی
   چو چشمش مست را مخمور مگذار
به یاد لعلش ای ساقی بده می
   نجوید جان از آن قالب جدایی
که باشد خون جامش در رگ و پی
   زبانت در‌کش ای حافظ زمانی
حدیث بی زبانان بشنو از نی