فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
مخمور جام عشقم ساقی بده شرابی
   پر کن قدح که بی می مجلس ندارد آبی

   وصف رخ چو ماهش در پرده راست ناید
مطرب بزن نوایی ساقی بده شرابی
   شد حلقه قامت من تا بعد از این رقیبت
زین در دگر نراند ما را به هیچ بابی
   در انتظار رویت ما و امیدواری
در عشوه وصالت ما و خیال و خوابی
   مخمور آن دو چشمم آیا کجاست جامی
بیمار آن دو لعلم آخر کم از جوابی
   حافظ چه می‌نهی دل تو در خیال خوبان
کی تشنه سیر گردد از لمعه سرابی