فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای که بر ماه از خط مشکین نقاب انداختی
   لطف کردی سایه‌ای بر آفتاب انداختی

   تا چه خواهد کرد با ما آب و رنگ عارضت
حالیا نیرنگ نقشی خوش بر آب انداختی
   گوی خوبی بردی از خوبان خلخ شاد باش
جام کیخسرو طلب کافراسیاب انداختی
   هر کسی با شمع رخسارت به وجهی عشق باخت
زان میان پروانه را در اضطراب انداختی
   گنج عشق خود نهادی در دل ویران ما
سایه دولت بر این کنج خراب انداختی
   زینهار از آب آن عارض که شیران را از آن
تشنه لب کردی و گردان را در آب انداختی
   خواب بیداران ببستی وآنگه از نقش خیال
تهمتی بر شب روان خیل خواب انداختی
   پرده از رخ بر‌فکندی یک نظر در جلوه‌گاه
و از حیا حور و پری را در حجاب انداختی
   باده نوش از جام عالم بین که بر اورنگ جم
شاهد مقصود را از رخ نقاب انداختی
   از فریب نرگس مخمور و لعل می پرست
حافظ خلوت نشین را در شراب انداختی
   و از برای صید دل در گردنم زنجیر زلف
چون کمند خسرو مالک رقاب انداختی
   داور دارا شکوه ای آن که تاج آفتاب
از سر تعظیم بر خاك جناب انداختی
   نصره‌الدین شاه یحیی آن که خصم ملک را
از دم شمشیر چون آتش در آب انداختی