فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
آن غالیه خط گر سوی ما نامه نوشتی
   گردون ورق هستی ما در ننوشتی

   هر چند که هجران ثمر وصل برآرد
دهقان جهان کاش که این تخم نکشتی
   آمرزش نقد است کسی را که در این جا
یاری‌ست چو حوری و سرایی چو بهشتی
   در مصطبه عشق تنعم نتوان کرد
چون بالش زر نیست بسازیم به خشتی
   مفروش به باغ ارم و نخوت شداد
یک شیشه می و نوش لبی و لب کشتی
   تا کی غم دنیای دنی ای دل دانا
حیف است ز خوبی که شود عاشق زشتی
   آلودگی خرقه خرابی جهان است
کو راهروی اهل دلی پاك‌سرشتی
   از دست چرا هشت سر زلف تو حافظ
تقدیر چنین بود چه کردی که نهشتی