فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سبت سلمی بصدغیها فؤادی
   و روحی کل یوم لی ینادی

   نگارا بر من بی‌دل ببخشای
و واصلنی علی رغم الاعادی
   حبیبا در غم سودای عشقت
توکلنا علی رب‌العبادی
   امن انکرتنی عن عشق سلمی
تزاول آن روی نهکو بوادی
   که همچون مت به بوتن دل و ای ره
غریق العشق فی بحر الودادی
   به پی ماچان غرامت بسپریمن
غرت یک وی روشتی از امادی
   غم این دل بواتت خورد ناچار
و غر نه او بنی آنچت نشادی
   دل حافظ شد اندر چین زلفت
بلیل مظلم و الله هادی