فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
دیدم به خواب دوش که ماهی برآمدی
   کز عکس روی او شب هجران سر آمدی

   تعبیر رفت یار سفر‌کرده می‌رسد
ای کاش هر چه زودتر از در درآمدی
   ذکرش به خیر ساقی فرخنده فال من
کز در مدام با قدح و ساغر آمدی
   خوش بودی ار به خواب بدیدی دیار خویش
تا یاد صحبتش سوی ما رهبر آمدی
   فیض ازل به زور و زر ار آمدی به دست
آب خضر نصیبه اسکندر آمدی
   آن عهد یاد باد که از بام و در مرا
هر دم پیام یار و خط دلبر آمدی
   کی یافتی رقیب تو چندین مجال ظلم
مظلومی ار شبی به در داور آمدی
   خامان ره نرفته چه دانند ذوق عشق
دریا‌‌دلی بجوی دلیری سر آمدی
   آن کو تو را به سنگ دلی کرد رهنمون
ای کاشکی که پاش به سنگی برآمدی
   گر دیگری به شیوه حافظ زدی رقم
مقبول طبع شاه هنرپرور آمدی