فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کنون که بر کف گل جام باده صاف است
   به صد هزار زبان بلبلش در اوصاف است

   بخواه دفتر اشعار و راه صحرا گیر
چه وقت مدرسه و بحث کشف کشاف است
   فقیه مدرسه دی مست بود و فتوی داد
که می حرام ولی به ز مال اوقاف است
   به درد و صاف تو را حکم نیست خوش درکش
که هر چه ساقی ما کرد عین الطاف است
   ببر ز خلق و چو عنقا قیاس کار بگیر
که صیت گوشه نشینان ز قاف تا قاف است
   حدیث مدعیان و خیال همکاران
همان حکایت زردوز و بوریاباف است
   خموش حافظ و این نکته‌های چون زر سرخ
نگاه‌دار که قلاب شهر صراف است