فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چه بودی ار دل آن ماه مهربان بودی
   که حال ما نه چنین بودی ار چنان بودی

   بگفتمی که چه ارزد نسیم طره دوست
گرم به هر سر مویی هزار جان بودی
   برات خوشدلی ما چه کم شدی یا رب
گرش نشان امان از بد زمان بودی
   گرم زمانه سرافراز داشتی و عزیز
سریر عزتم آن خاك آستان بودی
   ز پرده کاش برون آمدی چو قطره اشک
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
   اگر نه دایره عشق را بربستی
چو نقطه حافظ سرگشته در میان بودی