فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
به جان او که گرم دسترس به جان بودی
   کمینه پیشکش بندگانش آن بودی

   بگفتمی که بها چیست خاك پایش را
اگر حیات گران مایه جاودان بودی
   به بندگی قدش سرو معترف گشتی
گرش چو سوسن آزاده ده زبان بودی
   به خواب نیز نمی‌بینمش چه جای وصال
چو این نبود و ندیدیم باری آن بودی
   اگر دلم نشدی پایبند طره او
کی‌اش قرار در این تیره خاکدان بودی
   به رخ چو مهر فلک بی نظیر آفاق است
به دل دریغ که یک ذره مهربان بودی
   درآمدی ز درم کاشکی چو لمعه نور
که بر دو دیده ما حکم او روان بودی
   ز پرده ناله حافظ برون کی افتادی
اگر نه همدم مرغان صبح‎‌خوان بودی