فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
چو سرو اگر بخرامی دمی به گلزاری
   خورد ز غیرت روی تو هر گلی خاری

   ز کفر زلف تو هر حلقه‌ای و آشوبی
ز سحر چشم تو هر گوشه‌ای و بیماری
   مرو چو بخت من ای چشم مست یار به خواب
که در پی است ز هر سویت آه بیداری
   نثار خاك رهت نقد جان من هر چند
که نیست نقد روان را بر تو مقداری
   دلا همیشه مزن لاف زلف دلبندان
چو تیره رای شوی کی گشایدت کاری
   سرم برفت و زمانی به سر نرفت این کار
دلم گرفت و نبودت غم گرفتاری
   چو نقطه گفتمش اندر میان دایره آی
به خنده گفت که ای حافظ این چه پرگاری