فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
تو را که هر چه مراد است در جهان داری
   چه غم ز حال پریشان عاشقان داری

   بخواه جان و دل از بنده و روان بستان
که حکم بر سر آزادگان روان داری
   میان نداری و دارم عجب که هر ساعت
میان مجمع خوبان کنی میانداری
   بیاض روی تو را نیست نقش درخور از آنک
سوادی از خط مشکین بر ارغوان داری
   بنوش می که سبک روح است و لطیف مدام
علی الخصوص در آن دم که سر گران داری
   مکن عتاب از این بیش و جور بر دل ما
مکن هر آن چه توانی که جای آن داری
   به اختیارت اگر صد هزار تیر جفاست
به قصد جان من خسته در کمان داری
   بکش جفای رقیبان مدام و جور حسود
که سهل باشد اگر یار مهربان داری
   به وصل دوست گرت دست می‌دهد یک دم
برو که هر چه مراد است در جهان داری
   چو گل به دامن از این باغ می‌بری حافظ
چه غم ز ناله و فریاد باغبان داری
   چو ذکر لعل لبش می‌کنی چه می‌شنوی
حدیث یا شکرست این که در دهان داری