فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بیا با ما مورز این کینه‌داری
   که حق صحبت دیرینه داری

   نصیحت گوش کن کاین در بسی به
از آن گوهر که در گنجینه داری
   ولیکن کی نمایی رخ به رندان
تو کز خورشید و مه آیینه داری
   بد رندان مگو ای شیخ و هش‌دار
که با حکم خدایی کینه داری
   نمی‌ترسی ز آه آتشینم
تو دانی خرقه پشمینه داری
   به فریاد خمار مفلسان رس
خدا را گر می دوشینه داری
   ندیدم خوشتر از شعر تو حافظ
به قرآنی که اندر سینه داری