فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای که در کوی خرابات مقامی داری
   جم وقت خودی ار دست به جامی داری

   ای که با زلف و رخ یار گذاری شب و روز
فرصتت باد که خوش صبحی و شامی داری
   ای صبا سوختگان بر سر ره منتظرند
گر از آن یار سفرکرده پیامی داری
   خال سرسبز تو خوش دانه عیشی‌ست ولی
بر کنار چمنش وه که چه دامی داری
   بوی جان از لب خندان قدح می‌شنوم
بشنو ای خواجه اگر زآن که مشامی داری
   چون به هنگام وفا هیچ ثباتیت نبود
می‌کنم شکر که بر جور دوامی داری
   نام نیک ار طلبد از تو غریبی چه شود
تویی امروز در این شهر که نامی داری
   بس دعای سحرت مونس جان خواهد بود
تو که چون حافظ شبخیز غلامی داری