فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است
   صراحی می ناب و سفینه غزل است

   جریده رو که گذرگاه عافیت تنگ است
پیاله گیر که عمر عزیز بی بدل است
   نه من ز بی عملی در جهان ملولم و بس
ملالت علما هم ز علم بی عمل است
   به چشم عقل در این رهگذار پر ‌آشوب
جهان و کار جهان بی ثبات و بی محل است
   بگیر طره مه چهره‌ای و قصه مخوان
که سعد و نحس ز تاثیر زهره و زحل است
   دلم امید فراوان به وصل روی تو داشت
ولی اجل به ره عمر رهزن امل است
   به هیچ دور نخواهند یافت هشیارش
چنین که حافظ ما مست باده ازل است