فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
روزگاری‌ست که ما را نگران می‌داری
   مخلصان را نه به وضع دگران می‌داری

   گوشه چشم رضایی به منت باز نشد
این چنین عزت صاحب نظران می‌داری
   ساعد آن به که بپوشی تو چو از بهر نگار
دست در خون دل پر هنران می‌داری
   نه گل از دست غمت رست و نه بلبل در باغ
همه را نعره زنان جامه دران می‌داری
   ای که در دلق ملمع طلبی نقد حضور
چشم سری عجب از بی‌خبران می‌داری
   چون تویی نرگس باغ نظر ای چشم و چراغ
سر چرا بر من دلخسته گران می‌داری
   گوهر جام جم از کآن جهانی دگر است
تو تمنا ز گل کوزه‌گران می‌داری
   پدر تجربه ای دل تویی آخر ز چه روی
طمع مهر و وفا زین پسران می‌داری
   کیسه سیم و زرت پاك بباید پرداخت
این طمع‌ها که تو از سیمبران می‌داری
   گر چه رندی و خرابی گنه ماست ولی
عاشقی گفت که تو بنده بر آن می‌داری
   مگذران روز سلامت به ملامت حافظ
چه توقع ز جهان گذران می‌داری