فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
خوش کرد یاوری فلکت روز داوری
   تا شکر چون کنی و چه شکرانه آوری

   آن کس که اوفتاد خدایش گرفت دست
گو بر تو باد تا غم افتادگان خوری
   در کوی عشق شوکت شاهی نمی‌خرند
اقرار بندگی کن و اظهار چاکری
   ساقی به مژدگانی عیش از درم درآی
تا یک دم از دلم غم دنیا به در بری
   در شاهراه جاه و بزرگی خطر بسی‌ست
آن به کز این گریوه سبکبار بگذری
   سلطان و فکر لشکر و سودای تاج و گنج
درویش و امن خاطر و کنج قلندری
   یک حرف صوفیانه بگویم اجازت است
ای نور دیده صلح به از جنگ و داوری
   نیل مراد بر حسب فکر و همت است
از شاه نذر خیر و ز توفیق یاوری
   حافظ غبار فقر و قناعت ز رخ مشوی
کاین خاك بهتر از عمل کیمیاگری