فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
عمر بگذشت به بی حاصلی و بوالهوسی
   ای پسر جام می‌ام ده که به پیری برسی

   چه شکرهاست در این شهر که قانع شده‌اند
شاهبازان طریقت به مقام مگسی
   دوش در خیل غلامان درش می‌رفتم
گفت ای عاشق بیچاره تو باری چه کسی
   با دل خون شده چون نافه خوشش باید بود
هر که مشهور جهان گشت به مشکین نفسی
   لمع البرق من الطور و آنست به
فلعلی لک آت بشهاب قبسی
   کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
وه که بس بی خبر از غلغل چندین جرسی
   بال بگشا و صفیر از شجر طوبی زن
حیف باشد چو تو مرغی که اسیر قفسی
   تا چو مجمر نفسی دامن جانان گیرم
جان نهادیم بر آتش ز پی خوش نفسی
   چند پوید به هوای تو ز هر سو حافظ
یسر الله طریقا بک یا ملتمسی