فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
نوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
   که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی

   من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرك و عاقل باشی
   چنگ در پرده همین می‌دهدت پند ولی
وعظت آن گاه کند سود که قابل باشی
   در چمن هر ورقی دفتر حالی دگر است
حیف باشد که ز کار همه غافل باشی
   نقد عمرت ببرد غصه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصه مشکل باشی
   گر چه راهی‌ست پر از بیم ز ما تا بر دوست
رفتن آسان بود ار واقف منزل باشی
   حافظا گر مدد از بخت بلندت باشد
صید آن شاهد مطبوع شمایل باشی