فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
هزار جهد بکردم که یار من باشی
   مراد‌بخش دل بی‌قرار من باشی

   چراغ دیده شب زنده‌دار من گردی
انیس خاطر امیدوار من باشی
   چو خسروان ملاحت به بندگان نازند
تو در میانه خداوندگار من باشی
   از آن عقیق که خونین دلم ز عشوه او
اگر کنم گله‌ای غمگسار من باشی
   در آن چمن که بتان دست عاشقان گیرند
گرت ز دست برآید نگار من باشی
   شبی به کلبه احزان عاشقان آیی
دمی انیس دل سوگوار من باشی
   شود غزاله خورشید صید لاغر من
گر آهویی چو تو یک دم شکار من باشی
   سه بوسه کز دو لبت کرده‌ای وظیفه من
اگر ادا نکنی قرض‌دار من باشی
   من این مراد ببینم به خود که نیم شبی
به جای اشک روان در کنار من باشی
   من ار چه حافظ شهرم جوی نمی‌ارزم
مگر تو از کرم خویش یار من باشی