فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
ای دل آن دم که خراب از می گلگون باشی
   بی زر و گنج به صد حشمت قارون باشی

   در مقامی که صدارت به فقیران بخشند
چشم دارم که به جاه از همه افزون باشی
   در ره منزل لیلی که خطرهاست در آن
شرط اول قدم آن است که مجنون باشی
   نقطه عشق نمودم به تو هان سهو مکن
ور نه چون بنگری از دایره بیرون باشی
   کاروان رفت و تو در خواب و بیابان در پیش
کی روی ره ز که پرسی چه کنی چون باشی
   تاج شاهی طلبی گوهر ذاتی بنمای
ور خود از تخمه جمشید و فریدون باشی
   ساغری نوش کن و جرعه بر افلاك فشان
چند و چند از غم ایام جگرخون باشی
   حافظ از فقر مکن ناله که گر شعر این است
هیچ خوشدل نپسندد که تو محزون باشی