فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زین خوش رقم که بر گل رخسار می‌کشی
   خط بر صحیفه گل و گلزار می‌کشی

   اشک حرم نشین نهانخانه مرا
زان سوی هفت پرده به بازار می‌کشی
   کاهل روی چو باد صبا را به بوی زلف
هر دم به قید سلسله در کار می‌کشی
   هر دم به یاد آن لب میگون و چشم مست
از خلوتم به خانه خمار می‌کشی
   گفتی سر تو بسته فتراك ما شود
سهل است اگر تو زحمت این بار می‌کشی
   با چشم و ابروی تو چه تدبیر دل کنم
وه زین کمان که بر من بیمار می‌کشی
   بازآ که چشم بد ز رخت دفع می‌کند
ای تازه گل که دامن از این خار می‌کشی
   حافظ دگر چه می‌طلبی از نعیم دهر
می می‌خوری و طره دلدار می‌کشی