فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سلیمی منذ حلت بالعراق
   الاقی من نواها ما الاقی

   الا ای ساروان منزل دوست
الی رکبانکم طال اشتیاقی
   خرد در زنده رود انداز و می نوش
به گلبانگ جوانان عراقی
   ربیع العمر فی مرعی حماکم
حماك الله یا عهد التلاقی
   بیا ساقی بده رطل گرانم
سقاك الله من کاس دهاق
   جوانی باز می‌آرد به یادم
سماع چنگ و دست افشان ساقی
   می باقی بده تا مست و خوشدل
به یاران برفشانم عمر باقی
   درونم خون شد از نادیدن دوست
الا تعسا لایام الفراق
   دموعی بعدکم لا تحقروها
فکم بحر عمیق من سواقی
   دمی با نیکخواهان متفق باش
غنیمت دان امور اتفاقی
   بساز ای مطرب خوشخوان خوشگو
به شعر فارسی صوت عراقی
   عروسی بس خوشی ای دختر رز
ولی گه‌گه سزاوار طلاقی
   مسیحای مجرد را برازد
که با خورشید سازد هم وثاقی
   وصال دوستان روزی ما نیست
بخوان حافظ غزل‌های فراقی