فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
کتبت قصه شوقی و مدمعی باکی
   بیا که بی تو به جان آمدم ز غمناکی

   بسا که گفته‌ام از شوق با دو دیده خود
ایا منازل سلمی فاین سلماكی
   عجیب واقعه‌ای و غریب حادثه‌ای
انا اصطبرت قتیلا و قاتلی شاکی
   که را رسد که کند عیب دامن پاکت
که همچو قطره که بر برگ گل چکد پاکی
   ز خاك پای تو داد آب روی لاله و گل
چو کلک صنع رقم زد به آبی و خاکی
   صبا عبیرفشان گشت ساقیا برخیز
و هات شمسه کرم مطیب زاکی
   دع التکاسل تغنم فقد جری مثل
که زاد راهروان چستی است و چالاکی
   اثر نماند ز من بی شمایلت آری
اری مثر محیای من محیاك
   ز وصف حسن تو حافظ چگونه نطق زند
که همچو صنع خدایی ورای ادراکی