فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
یا مبسما یحاکی درجا من اللالی
   یا رب چه درخور آمد گردش خط هلالی

   حالی خیال وصلت خوش می‌دهد فریبم
تا خود چه نقش بازد این صورت خیالی
   می ده که گر چه گشتم نامه سیاه عالم
نومید کی توان بود از لطف لایزالی
   ساقی بیار جامی و از خلوتم برون کش
تا در به در بگردم قلاش و لاابالی
   از چار چیز مگذر گر عاقلی و زیرك
امن و شراب بی‌غش معشوق و جای خالی
   چون نیست نقش دوران در هیچ حال ثابت
حافظ مکن شکایت تا می خوریم حالی
   صافی‌ست جام خاطر در دور آصف عهد
قم فاسقنی رحیقا اصفی من الزلال
   الملک قد تباهی من جده و جده
یا رب که جاودان باد این قدر و این معالی
   مسند فروز دولت کآن شکوه و شوکت
برهان ملک و ملت بونصر بوالمعالی