فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
سلام الله ما کر اللیالی
   و جاوبت المثانی و المثالی

   علی وادی الاراك و من علیها
و دار باللوی فوق الرمال
   دعاگوی غریبان جهانم
و ادعو بالتواتر و التوالی
   به هر منزل که رو آرد خدا را
نگه‎دارش به لطف لایزالی
   منال ای دل که در زنجیر زلفش
همه جمعیت است آشفته حالی
   ز خطت صد جمال دیگر افزود
که عمرت باد صد سال جلالی
   تو می‌باید که باشی ور نه سهل است
زیان مایه جاهی و مالی
   بر آن نقاش قدرت آفرین باد
که گرد مه کشد خط هلالی
   فحبک راحتی فی کل حین
و ذکرك مونسی فی کل حال
   سویدای دل من تا قیامت
مباد از شوق و سودای تو خالی
   کجا یابم وصال چون تو شاهی
من بدنام رند لاابالی
   خدا داند که حافظ را غرض چیست
و علم الله حسبی من سالی