فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
بگرفت کار حسنت چون عشق من کمالی
   خوش باش زآن که نبود این هر دو را زوالی

   در وهم می‌نگنجد کاندر تصور عقل
آید به هیچ معنی زین خوبتر مثالی
   شد حظ عمر حاصل گر زآن که با تو ما را
هرگز به عمر روزی روزی شود وصالی
   آن دم که با تو باشم یک سال هست روزی
وآن دم که بی تو باشم یک لحظه هست سالی
   چون من خیال رویت جانا به خواب بینم
کز خواب می‌نبیند چشمم بجز خیالی
   رحم آر بر دل من کز مهر روی خوبت
شد شخص ناتوانم باریک چون هلالی
   حافظ مکن شکایت گر وصل دوست خواهی
زین بیشتر بباید بر هجرت احتمالی