فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz




رفتم به باغ صبحدمی تا چنم گلی
   آمد به گوش ناگهم آواز بلبلی

   مسکین چو من به عشق گلی گشته مبتلا
و اندر چمن فکنده ز فریاد غلغلی
   می‌گشتم اندر آن چمن و باغ دم به دم
می‌کردم اندر آن گل و بلبل تاملی
   گل یار حسن گشته و بلبل قرین عشق
آن را تفضلی نه و این را تبدلی
   چون کرد در دلم اثر آواز عندلیب
گشتم چنان که هیچ نماندم تحملی
   بس گل شکفته می‌شود این باغ را ولی
کس بی بلای خار نچیده‌ست از او گلی
   حافظ مدار امید فرج از مدار چرخ
دارد هزار عیب و ندارد تفضلی