فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
این خرقه که من دارم در رهن شراب اولی
   وین دفتر بی معنی غرق می ناب اولی

   چون عمر تبه کردم چندان که نگه کردم
در کنج خراباتی افتاده خراب اولی
   چون مصلحت اندیشی دور است ز درویشی
هم سینه پر از آتش هم دیده پر آب اولی
   من حالت زاهد را با خلق نخواهم گفت
این قصه اگر گویم با چنگ و رباب اولی
   تا بی سر و پا باشد اوضاع فلک زین دست
در سر هوس ساقی در دست شراب اولی
   از همچو تو دلداری دل برنکنم آری
چون تاب کشم باری زآن زلف به تاب اولی
   چون پیر شدی حافظ از میکده بیرون آی
رندی و هوسناکی در عهد شباب اولی