فال حافظ

شبکه کاوشگر:

فال حافظ شیرازی-

-بر اساس نسخه دکتر پرویز ناتل خانلری


fale Hafez
of Hiraz
زان می عشق کز او پخته شود هر خامی
   گر چه ماه رمضان است بیاور جامی

   روزها رفت که دست من مسکین نگرفت
زلف شمشاد‌قدی ساعد سیم‌اندامی
   روزه هر چند که مهمان عزیز است ای دل
صحبتش موهبتی دان و شدن انعامی
   مرغ زیرك به در خانقه اکنون نپرد
که نهاده‌ست به هر مجلس وعظی دامی
   گله از زاهد بدخو نکنم رسم این است
که چو صبحی بدمد در پی‌اش افتد شامی
   یار من چون بخرامد به تماشای چمن
برسانش ز من ای پیک صبا پیغامی
   آن حریفی که شب و روز می صاف کشد
بود آیا که کند یاد ز درد ‌آشامی
   حافظا گر ندهد داد دلت آصف عهد
کام دشوار به دست آوری از خودکامی